Pågående projekt


Läslyftet i förskolan

Vi deltar under läsåret 2017/2018 i Läslyftet i förskolan. Här all personal på förskolan arbetar med de moduler som finns på skolverket för detta. Samtidigt utbildas en handledare på plats, för att driva kompetensutvecklingen hos oss.

Förskolans roll är inte att lära barn att läsa och skriva i förskolan, men vi ska arbeta för att erbjuda barnen vägar in i läs och skriftspråk, samt skapa förutsättningar för att de ska utveckla ett intresse för skriftspråket. Fokus ligger på läslust och skrivförmåga, vilket är ett medel för lärande och tänkande, därför riktar sig läslyftet till alla lärare. Alla måste hjälpas åt för att utveckla en god läs- och skrivförmåga hos barnen. Målet är att utmana och stimulera barns språk- läs- och skrivutveckling och ta tillvara deras intresse för texter, bilder och skriftspråk. Vi ska jobba med att förbättra förskolans undervisningskultur och kompetensutvecklingskultur för att möta detta på bästa sätt.

 

Tänk om

Skolorna i Helsingborg har fått i uppdrag av förvaltningen att med hjälp av ny teknik möta de snabba förändringar som sker i samhället.

I LGR 11, Övergripande mål och riktlinjer/Kunskaper står att eleven ska ”använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande”.

Vi har valt att använda iPad som lärverktyg och hos. I den satsning vi valt att göra ingår också ett utbildningspaket, inom ramen för konceptet ”Tänk om”, vilket vi anser är en förutsättning för ett väl genomarbetat arbete. Personalen utbildas samtidigt som eleverna och vi lär tillsammans, vilket inte sällan innebär att eleverna också lär oss.

Målet är att hitta arbetssätt där digitala lärverktyg ingår som en naturlig del och gör arbetet flexibelt och inkluderande. Vår övertygelse är att detta bidrar till att öka elevernas motivation och lust att lära och att detta ökar möjligheten för alla elever, oberoende av förutsättningar, att nå en högre måluppfyllelse.

Vi är nu inne på vårt tredje läsår i projektet och tycker att vi har implementerat lärverktyget bra, det känns som en naturlig del i undervisningen, men fortfarande finns det bitar som behöver utvecklas.

 

Vårt pedagogiska rum – I samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten

Under läsåret 2016/2017 drev vi ett projekt som delvis var finansierat av Spsm. Det handlar om att utveckla en miljö i förskolan, som värnar om tillgänglighet och inkludering. I projektet arbetade vi med kommunikation, att tillsammans lära oss att kommunicera på olika sätt, även genom syntolkning och med hjälp av tecken. Vi ville skapa lärmiljöer, både ute och inne, som främjar tillgänglighet och där alla barn i gruppen kan utvecklas efter sina förutsättningar. För att bli bättre på detta och skapa bra, genomtänkta miljöer fick personalen utbildning utifrån barnens specifika behov, både med hjälp av praktiska och pedagogiska hjälpmedel och genom djupare studier kring barn med olika typer av behov.

Innevarande läsår har vi fortsatt att titta på och förbättra våra närmiljöer, framförallt i förskolan, men också på skolan. Målet med de förändringar/förbättringar vi jobbar med är att titta på hur vi kan skapa bättre förutsättningar för barnens och elevernas lärande.

 

Skolgård / Odling / Insektshotell 2017

I vårt arbete med pedagogiska miljöer inne och ute på förskolan, ser vi att det är lika viktig och utvecklande för alla barn, oavsett ålder. I arbetet med utomhusmiljön på förskolan försöker vi att skapa öar, som ska stimulera olika sinnen. Det ska finnas platser för odling, platser med ljud och doft, platser för lek och rörelse, men också platser där man kan dra sig undan. Vår plan har varit att arbeta vidare med samma tankar även upp i skolan och genom ett projekt kopplat till Miljöverkstaden och Stadsbyggnadsförvaltningen har vi fått beviljat ettekonomiskt bidrag, utbildning och hjälp med detta.

Det innebär att vi på vår gård på Ryav. 15, tänker vidareutveckla miljö utifrån samma tankar med att skapa öar på gården. Vi har idag en skolgård med ganska stora ytor, men få oaser. Där finns gungor, sandlåda, pingisbord, basketkorg och “inte nudda marken-bana”. Vad vi tänker tillföra är:

Odlingsmöjligheter och bygge av en kallkompost i anslutning till vår paviljong. Här skulle vi också vilja skapa en liten blomsteräng och ett insektshotell. På gården har vi en pile-koja som sett sina bättre dagar, den skulle vi  vilja få ordning på för att skapa ett “krypin”, där barnen kan leka lite i avskildhet. Vi tycker att vi har bra ytor för rörelse, bollspel, cykling och sandlek på skolan, men vill också komplettera det med miljöer för roll-lek, där vi vill bygga en “utomhuskiosk”, en gjuten/asfalterad bilbana och en bygghörna där barnen själva kan konstruera och bygga. Det tillsammans med en sinnenas trädgård, med odlingar, kompostering och insekter hade berikat vår utomhusmiljö mycket. Vi är också övertygade om att en miljö som erbjuder olika aktiviteter och stimulerar olika sinnen också skapar ett trevligt rastklimat och färre konflikter. Här har vi börjat, men är inte klara utan arbetet fortsätter till våren.