Likabehandlingsplan


Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling både i diskrimineringslagen och i skollagen. Skolan och förskolan ska varje år upprätta en likabehandlingsplan och en årlig plan mot kränkande behandling.
I vår ”Plan mot diskriminering och kränkande behandling” beskrivs hur det förebyggande arbetet ska bedrivas, samt planen för vilka åtgärder som ska vidtas om diskriminering eller kränkande behandling uppstår.
Därtill ansvarar varje enskild avdelning för att upprätta den likabehandlingsplan som man på avdelningen ska arbeta efter. Denna plan ska utgå ifrån den aktuella gruppens behov och upprättas gemensamt med barnen. Eftersom likabehandlingsplanen ska utgå ifrån den aktuella gruppens behov, gör avdelningarna sina egna planer under senare delen av hösten, då grupperna arbetat ihop sig.

Likabehandlingsplanen finns här för nedladdning.