Systematiskt kvalitetsarbete


Upplägg för det systematiska kvalitetsarbetet

Augusti

 • Planering/uppstart – Arbetet under det kommande verksamhetsåret grovplaneras, utifrån målbilden för både förskolan och skolan. Detta görs utifrån vårens utvärdering och de förbättringsområden som lyfts fram i samband med denna.
 • Ny arbetsplan skrivs och nya fokusområden sätts för verksamheten.
 • Personalen lämnar in önskemål om ev. fortbildning. Planering av kommande läsårs personalutbildning/utveckling.
 • Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling revideras, trycks upp och presenteras för barn och föräldrar.

Oktober/November

 • Kunskapsuppföljning elever. Följs av rapport till rektor kring barn som riskerar att inte nå kunskapskraven. Vilka anpassningar har gjorts, behövs, ev. beslut fattas om särskilt stöd och åtgärdsprogram.
 • Gruppernas egen likabehandlingsplan skrivs. Samtal kring trygghet och trivsel, samt kartläggning av ”otrygga” områden.

December

 • Halvårsutvärdering av verksamheten. Fokus läggs här på pedagogernas upplevelse av den pedagogiska verksamheten, måluppfyllelse och ev. stödinsatser.

Januari

 • Genomgång av verksamhetsplaneringen, utifrån december månads utvärdering. Ev. revidering görs om behov finns.

Februari/Mars

 • Kvalitetsuppföljning föräldrar/elever, genom Helsingborgs stads årliga attitydundersökning får ligga till grund för det fortsatta kvalitetsarbetet. Beroende på fokusområden gör vi ibland egna enkäter eller intervjuer också.
 • Kunskapsuppföljning elever. Följs av rapport till rektor kring elever som riskerar att inte nå kunskapskraven.

Maj/Juni

 • Utvärdering av verksamhetsåret. Ny förbättringsplan skrivs inför för nästa arbetsplan.

Läsåret 2023/2024 ligger fokus på:

 • Utvecklingsarbete inom ramen för IBIS .
 • Arbete med förskolans och skolans vision och vad den betyder för oss i praktiken.
 • Förbättra vårt miljöansvar med fokus på sortering, hållbarhet och svinn.